Acasă » Ofera educaţională

Ofera educaţională

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE SATCHINEZ

 

AN ȘCOLAR 2013 / 2014

 

 Oferta educaţională a şcolii reprezintă ”pachetul” de resurse şi servicii pe care şcoala le pune la dispoziţia beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse.

 

Școala Gimnazială Satchinez își propune pentru anul școlar 2013/2014:

 

– să imprime viziunea şi misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

 

– să stabilească împreună cu personalul şcolii obiective pentru şcoală şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;

 

– să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;

 

– să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;

 

– să stimulează practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;

 

– să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;

 

– să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere;

 

– să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;

 

– să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa şcolii, dar şi deschiderea serviciilor şcolii către comunitate;

 

– să promoveze utilizarea eficientă a resurselor şcolii.

 

Școala noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

 

– dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară;

 

– manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii;

 

– cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

 

Școala Gimnazială Satchinez cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

 

– organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;

 

– respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);

 

– spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu  mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;

 

– accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.);

 

– asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;

 

– percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

 

În concluzie, implicarea resursei umane şi climatul organizaţional pozitiv, manifestat prin înţelegere, încredere, colaborarea bazată pe muncă şi responsabilitate, valorizarea cunoștinţelor, experienţei şi initiaţivei, mobilizează, impulsionează, stimulează disponibilităţile creative şi conducerea participativă, şi conduce la calitatea implementării ofertei educaţionale a şcolii.

 

Şcoala Gimnazială Satchinez  are rolul de a educa elevii, de a-i îndruma şi pregăti pentru viaţă.

 

Şcoala e situată pe strada Daliei, nr. 67, având următoarele structuri:

 

Grădiniţa PN Satchinez – str. Daliei,60

 

Şcoala Gimnazială Hodoni – str. Germană,21

 

Grădiniţa Hodoni – str. Calea Timişoarei,54

 

Şcoala Primară Bărăteaz – str. Principală,32

 

Grădiniţa PN Bărăteaz – str. Principală,27

 

             Oferta curriculară si extracurriculară

 

Prin oferta educațională Școala Gimnazială Satchinez, promovează imaginea școlii  la nivelul comunității locale, în rândul elevilor și a părinților prin următoarele aspecte:

 

1– Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației  să fie prioritară;

 

2– Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite.

 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale);

 

Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații instituției, pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți copiii.

 

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Satchinez este definită în funcție de :

 

– opțiunile elevilor și ale părinților;

 

–  resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

 

–  interesele comunității locale.

 

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială Satchinez și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar,primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

 

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile : informatica, matematica și știinte ale naturii, limbă și comunicare, limbi moderne de circulație internațională.

 

 Modalități de promovare a ofertei educaționale

 

Promovarea ofertei educationale reprezinta o prioritate pentru conducerea Scolii Gimnaziale Satchinez, aceasta apeland la modalitati de informare accesibile si eficiente.

 

Pentru cunoașterea în comunitate a ofertei educaționale a Școlii Gimnaziale Satchinez avem următoarea strategie:

 

Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale:

 

1. Informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii;

 

2. Informarea părinților cu privire la specificul Școlii Gimnaziale Satchinez și la opțiunile de studiu (oferta educațională).

 

Strategia de promovare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2013/2014 a fost construită pe două direcții, și anume :

 

a)promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrise în ziarul local, unde școala si-a făcut cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale și prin intermediul site-ului;

 

b) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților economice din comună. Această activitate implică și vizitarea de către cadrele didactice  a familiilor cu copii, popularizând astfel activitatea școlii.

 

Pentru ca ambele direcții de promovare să se desfășoare în condiții de calitate și să se supună celor mai exigente cerințe profesionale s-au editat  materiale promoționale: pliante,  materiale video de prezentare a școlii, blog-uri.

 

 Oferta extracurriculară

 

1.    Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;

 

2.    Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;

 

3.    Organizarea de excursii tematice;

 

4.    Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;

 

5.    Organizarea de serbări, concursuri;

 

6.    Organizarea unor activități cultural- artistice;

 

7.    Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;

 

8.    Participarea elevilor la cercuri tematice.

 

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

 

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

 

VIZIUNE

 

 Educația pentru școală înseamnă educația pentru viață”

 

Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, raportându-ne la următoarele domenii:

 

Curriculum:

 

-obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ;

 

-stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacității intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; educația în sprijinul valorilor societății noastre.

CDȘ:

 

Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la decizia şcolii, ore prestate de cadre didactice pregătite din punct de vedere profesional şi nu numai. Astfel, în programele de opţional, există:

 

Literatura pentru copii, Matematică distractivă, Educație sanitară – clasele I – IV;

 

Educație ecologică, Matematica și calculatorul – clasele V – VIII.

 

Resurse material-financiare:

 

Școala noastră dispune de săli de clasă moderne, unele dotate cu mobilier nou, două cabinete de informatică dotate cu calculatoare, 1 sală de sport, o bibliotecă ce are un fond de carte impresionant,  materiale didactice diverse, grupuri sanitare în interiorul instituţiei.

 

În prezent şcoala este dotată cu centrale termice proprii şi a fost utilată modern, pentru ca mediul educaţional în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi cadrele didactice din această şcoală să fie cât mai propice pentru un învăţământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru cadrele didactice.

 

Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a școlii cât și resursele umane, ceea ce va duce la creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală.

 

 Resurse umane:

 

            Elevii, în număr de 584, sunt cuprinși în următoarea structură de învățământ:

 

–          preșcolar – 148

 

–          învățământ primar – 235

 

–          învățământ gimnazial – 187

 

–          programul ,, A doua șansă” – 14

 

Elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoștințele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățământului, ci și un cadru propice dezvoltării personalității lui ca viitor cetățean, capabil să facă față cerințelor contemporane;

 

În școala noastră îşi desfăşoară activitatea 41 de cadre didactice:

 

–          6 educatoare ( 1 în curs de calificare, 2 def., 2 gr.II, 1 gr.I );

 

–          13 învățători ( 2 în curs de calificare, 1 deb., 2 def., 4 gr.II, 4 gr.I );

 

–          22 profesori ( 2 deb., 2 def., 6 gr.II, 12 gr.I ).

 

Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, pasionate de munca pe care o prestează, dăruite şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

Personalul didactic auxiliar este reprezentat de secretar, contabil și mediator școlar, iar personalul nedidactic de 7 îngrijitoare și un fochist.

 

Relații comunitare:

 

Urmărim creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați: Primăria Satchinez, Consiliul Județean Timiș, Biserica Ortodoxă din localitățile Satchinez, Hodoni și Bărăteaz, Poliția Satchinez, Fundația EOS, Institutul Cultural Francez din Timișoara etc.

MISIUNE

 

Educația este cel mai important factor al schimbărilor sociale. În acest scop, școala noastră își propune să promoveze valori și credințe împărtășite de educatori, elevi și părinți, punând accentul pe învățare și creând un climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline și tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare.

 

Învăţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei,  bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev, indiferent de etnie, de religie și de statutul social, să beneficieze de şansa de a fie educat ca un bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.

 

Director,

 

prof. Liliana CĂLIANU

 


Lasă un comentariu